Antimobbekampagne: Lovgivning på området

af

Lovgivning på området

Hos Klassetrivsel er vi optaget af elevernes trivsel, og vi har derfor indledt en kampagne omkring antimobning. Kampagnen vil indeholde forskellige tekster, som alle berører arbejdet med antimobning. Indledningsvis er her en tekst, som kort opridser de væsentligste  handlepligter, skolerne har i forbindelse med arbejdet med antimobning.  

Vi håber, du får glæde af denne og de øvrige indlæg om arbejdet med antimobning.

Nedenstående skitserer lovgivningsgrundlaget for udarbejdelse af værdiregelsæt, antimobbestrategi, handleplan ved konkret mobbesag og Den Nationale Klageinstans mod mobning

Alle skoler er ifølge Undervisningsmiljøloven forpligtet på at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og dermed sikre trivslen på uddannelsesstedet. 

 

Undervisningsmiljøloven

”Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.”

Undervisningsmiljøloven (2001, §1)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/166

1. Værdiregelsæt

Der skal udarbejdes et værdiregelsæt, som skal fremme den gode omgangsform og adfærd blandt alle deltagere i skolen.

Alle skoler er ifølge Undervisningsmiljøloven forpligtet på at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og dermed sikre trivslen på uddannelsesstedet. 

 

 

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

 • Alle folkeskoler skal udforme et værdiregelsæt
 • Værdiregelsættet skal sikre et fælles værdimæssigt afsæt, som gælder for alle skolens aktiviteter.
 • Et værdiregelsæt skal beskrive, hvad den enkelte skole vil gøre for at understøtte og sikre et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø for eleverne og de ansatte – herunder retningslinjer for adfærd og pejlemærker for trivselsarbejdet.
 • Værdiregelsættet skal indeholde en antimobbestrategi, som skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951

2. Antimobbestrategi

Alle skoler skal udarbejde en antimobbestrategi, som skal være offentlig tilgængelig. Her skal skolens ledelse skitsere, hvordan man vil forebygge og håndtere mobning og mistrivsel. 

En virksom antimobbestrategi er funderet på et stærkt og veldefineret værdiregelsæt. Antimobbestrategien skal tage udgangspunkt i det fællesskabsorienterede mobbesyn.

Antimobbestrategi

En antimobbestrategi skal indeholde retningslinjer for:

 • Definition af mobning
 • Forebyggelse af mobning (herunder digital mobning og krænkelser)
 • Tegn på mobning
 • Håndtering af mobning
 • Inddragelse af elever og forældre 

Antimobbestrategien skal være tilgængelig på skolens hjemmeside

 

Skabelon til udarbejdelse af Værdiregelsæt og Antimobbestrategi fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). 

https://dcum.dk/media/2074/atmgrsk.pdf

3. Handlingsplan i tilfælde af mobning eller mobbelignende situation

Alle skoler skal udarbejde en antimobbestrategi, som skal være offentlig tilgængelig. Her skal skolens ledelse skitsere, hvordan man vil forebygge og håndtere mobning og mistrivsel. 

En virksom antimobbestrategi er funderet på et stærkt og veldefineret værdiregelsæt. Antimobbestrategien skal tage udgangspunkt i det fællesskabsorienterede mobbesyn.

Handlingsplan og midlertidige foranstaltninger

 1. Hvis mobning (eller lignende) opstår skal skolen udforme en handlingsplan. Handlingsplanen skal være udarbejdet inden for 10 arbejdsdage.
 2. Skolen skal foretage midlertidige foranstaltninger, mens handlingsplanen udarbejdes.
 3. Skolen skal informere elever og forældre om de tiltag, som er sat i værk midlertidigt og i handleplanen. Ikke kun alle berørte, men alle involverede parter skal inddrages, når mobning opstår i en gruppe.

 

 • DCUM har forslag til afdækning af konkret sag om mobning eller lignende:

            https://dcum.dk/media/3221/afdaekning22.pdf

 • Se også Antimobbekampagne 3, som skitserer, hvordan værktøjet i Klassetrivsel kan anvendes ved en konkret sag om mobning

 

 

 

4. Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Hvis forældrene ikke er tilfredse med skolens håndtering af en sag om mobning eller lignende, eller hvis løsningen ikke er tilstrækkelig, kan de klage til skolens øverst ansvarlige, som enten er kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen. Den øverst ansvarlige skal undersøge, om skolen har overholdt loven.

Det skal undersøges:

 1. Hvilke tiltag skolen har foretaget
 2. De involverede parter høres
 3. Forældrene partshøres

Herefter vurderes det, om forældrene får medhold i deres klage. I tilfælde af at forældrene ikke får medhold, kan klagen videresendes til Den Nationale Klageinstans mod Mobning under Dansk Center for Undervisningsmiljø.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316