Elever besvarer Klassetrivselundersøgelse

Gennemfør store undersøgelser i Klassetrivsels modul

Distruerbare undersøgelser

Distribuerbare undersøgelser – Klassetrivsels nyeste trivselssoftware 

 

Indsaml og få data fra én eller flere skoler på samme tid. Skab overblik over trivslen på skolerne i kommunen eller evaluér tværgående kommunale projekter og få et bedre fundament til at træffe beslutninger ud fra.

Hvad er Distribuerbare undersøgelser?

 

Distribuerbare undersøgelser (herefter benævnt D.U.) er det nyeste softwarebaserede produkt fra Klassetrivsel målrettet dataindsamling i kommuner eller anden centrale organisation i kommunerne, der har berøring med skoleområdet.

 

Et abonnement på D.U. med Klassetrivsel giver adgang til et spørgeskemabaseret værktøj til sikker indsamling af data fra en eller flere skoler i en kommune. 

 

D.U. er en nem og hurtig måde at indsamle data direkte fra eleverne på alle eller udvalgte skoler i en kommune. Kommunen opretter og udformer den ønskede undersøgelse direkte i Klassetrivsel og efterfølgende distribueres undersøgelsen til relevante personer på alle eller udvalgte skoler. Når skolens kontaktperson logger ind i Klassetrivsel, vil undersøgelsen være tilgængelig til gennemførelse på den enkelte skole. 

 

Et abonnement på D.U. giver adgang til et ubegrænset antal undersøgelser med fleksible deltagergrupper, dynamisk spørgeramme og muligheden for at gennemføre på selvvalgte tidspunkter. 

faktaboks for fem niveauer Klassetrivsel

Helheds- og samarbejdsorienteret dataindsamling for alle faglige niveauer i kommunen.

Distribuerbare undersøgelser sikrer et helheds- og samarbejdsorienteret udgangspunkt for

skoleudviklingen på alle faglige niveauer i kommunen

En kommune har altid behov for at kunne indsamle data sikkert og hurtigt fra kommunens skoler. Data understøtter alle typer af projekter på skoleområdet og gør det muligt kontinuerligt at tilpasse projekter og dokumentere projekters virkning.

Tanken bag D.U. er at tilgodese alle behov for undersøgelser i en kommune, et ressourcecenter eller en anden central enhed i skoleverdenen. Gennem D.U. er det muligt at indsamle data direkte fra eleverne om det emne, der er brug for og til det behov for data, der måtte være tilstede. 

Det er et centralt ønske for Skolevisioner med Klassetrivsel at skabe værdi på samtlige niveauer, når der udføres en undersøgelse. Det skal være muligt at udlede værdifuld viden for alle involverede parter ifm. en undersøgelse. Derfor er Klassetrivsel udviklet således, at alle involverede og relevante personer, helt fra dem der er eleven nærmest, her lærer/pædagog til kommunekonsulent og forvaltning, kan få adgang til meningsfulde data*. Data som på alle niveauer kan være med til at give viden og indsigt, der kan handles på. Denne tilgang til viden bygger på principperne i Whole Systems Approach**

 

Whole system approach EMU

Distribuerbare undersøgelser kan blandt andet anvendes til:

 

D.U. er udviklet for at tilgodese det behov der er i kommunerne for at lave undersøgelser på kommunens skoler. D.U. kan skabe sammenhæng i skolevæsenet og sikre en fælles tilgang til mål og politikker på skoleområdet. Gennem anvendelsen af D.U. kan der etableres et vedvarende og systematisk fokus på et kommunalt indsatsområder, som kan understøtte den ønskede udvikling.  

D.U. giver personer med en central rolle i kommunen mulighed for at få et solidt ståsted og ubegrænset mulighed for at indsamle data direkte fra eleverne til at få overblik over projekter og elevernes generelle trivsel. 

Nedenstående figur viser, hvordan resultaterne af en D.U. kan medføre lokale tiltag på den enkelte institution, som kan føre til yderligere undersøgelser.

Flow for UD undersøgelser i komunen

Hvem kan bruge Distribuerbare undersøgelser?

Mange forskellige kommunale aktører har interesse i at indsamle data fra en eller flere af kommunens skoler. En kontinuerlig og systematisk indsamling af data kan bidrage til at identificere og afdække problematikker, evaluere effekten af igangværende eller afsluttede projekter og sikre virksomme trivsels- og læringsmiljøindsatser. 

Kommunale trivselskonsulenter

Kan hurtigt iværksætte en undersøgelse på en eller flere skoler/institutioner, når der opstår et behov.

Projektledere i skoleforvaltningen

Kan gøre status over igangværende og afsluttede projekter.

Ressourcecentre

Kan få overblik over effekten af tiltag og iværksætte nye tiltag. Ansatte på ressourcecentret får mulighed for at understøtte skolernes praksis gennem undersøgelser.  

Skolechef/skoledirektør

Kan understøtte kommunens vision på skoleområdet ved at sikre sammenhæng i skoleudviklingen. Kan understøtte betjeningen af det politiske niveau og samtidig bidrage til at kommunens skoler overholder Lov om undervisningsmiljø***

 Skoleledere 

Kan give et overblik over skolens generelle trivsel. Skoleledere kan også få overblik over, hvordan skolens generelle trivsel er sammenlignet med gennemsnittet i kommunen

 Lærere og pædagoger

Kan give den enkelte lærer eller pædagog adgang til resultatet af en D.U. umiddelbart efter, undersøgelsen er gennemført****

Skræddersyede undersøgelser til netop det behov, der måtte være

 

Vi tilbyder fleksibilitet i disse henseender:

Gammelt ur tid

 Tid

Det er kommunen der i samarbejde med skolerne fastlægger tidspunkt og tidsramme for undersøgelserne. Selve gennemførelsen af undersøgelsen kan tilpasses behovet for indsamling af data og skolernes hverdag.

Oprakt hånd

Deltagere

Deltagerne kan vælges frit fra skolens klasser og årgange og tilknyttes fleksible deltagergrupper. Hvordan deltagerne skal placeres i deltagergrupper afhænger af undersøgelsestype og -område.

kniv

Indhold

Spørgerammen fastsættes af kommunen. Det er muligt at designe sin helt egen spørgeramme med egne spørgsmål. Vi stiller vores spørgsmålsbibliotek, som er udviklet af Klassetrivsel gratis til rådighed. Biblioteket består af gennemprøvede spørgsmål, som overholder retningslinjer for spørgsmål til børn (se fx ESOMAR). Klassetrivsel tilbyder oplæsning på alle spørgsmål – også de spørgsmål man selv forfatter.

Antal undersøgelser

 Det er muligt at lave det antal undersøgelser, der er nødvendige. 

Hvordan bliver data præsenteret? 

Faktaboks med og uden abonnement

Alle undersøgelsens involverede parter har mulighed for at få adgang til undersøgelsens data, svarende til deres rettigheder. Er man lærer eller pædagog, vil man have mulighed for at tilgå data på én måde og er man kommunekonsulent, har man andre muligheder. Alt sammen for at kunne give alle de bedste betingelser og muligheder for at arbejde med elevernes trivsel, fagligt såvel som socialt.

Alle involverede parter har mulighed for at få adgang til data på statistisk niveau. Hvis den enkelte institution har abonnement på Klassetrivsel, kan læreren eller pædagogen få adgang til data på elev- og klasseniveau, som kan benyttes til at arbejde målrettet med trivslen.  

I figuren herunder kan du orientere dig om hvilke data, der bliver tilgængelige for de forskellige niveauer i skolevæsenet, når en undersøgelse gennemføres.

Er en undersøgelse initieret fra kommunen fremgår det i kolonnen yderst til højre hvilke data, der bliver tilgængelige ned gennem de tre niveauer i skolevæsenet. Har skolen sit eget abonnement kan skolens lærere/pædagoger/ressourcepersoner få adgang til data på elevniveauet. Har skolen derimod ikke et aktivt abonnement, så er elevniveauet ikke tilgængeligt.

Figur for Distribuerbare Undersøgelser Klassetrivsel

Ønsker du flere informationer?

 

Ved spørgsmål eller ønske om flere informationer kan vi kontaktes på info@klassetrivsel.dk eller på tel.: 71 99 08 62


Noter:

* Data på elevniveau (for fx lærerne) forudsætter at skolen har et ordinært abonnement. Kontakt Klassetrivsel for yderligere oplysninger eller tilbud.

** Se fx: https://emu.dk/grundskole/ledelse/kompetenceudvikling/helhedsorienteret-tilgang-til-skoleudvikling-med-whole?b=t5-t20-t2136 og/eller https://emu.dk/grundskole/whole-system-approach

*** https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316

**** Elevniveauet kan tilgås forudsat at skolen har et aktivt abonnement på Klassetrivsel

Ring på 71 99 05 03

- og lad os hjælpe dig med råd og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle.
Kontakt os