Dataetik

Denne hjemmeside drives og ejes af Skolevisioner ApS. Læs vores privatlivspolitik her og vores cookiepolitik her.

Via hjemmesiden kan der logges ind på det digitale, pædagogiske trivselsværktøj Klassetrivsel / Uddannelsestrivsel, som også drives og markedsføres af Skolevisioner.

Trivselsværktøjet Klassetrivsel er målrettet skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner (Udannelsestrivsel). Det er kun muligt for institutionernes ansatte at få et personligt login til værktøjet når institutionen har indgået en abonnementsaftale og institutionens ejer har indgået databehandleraftale med databehandleren Skolevisioner ApS. Klassetrivsel/Uddannelsestrivsel må kun benyttes i overensstemmelse med gældende abonnementsvilkår.
Abonnentens ejer er dataansvarlig for samtlige oplysninger (herunder personhenførbare), som brugerne (abonnentens ansatte) indsamler gennem, behandler og opbevarer i Klassetrivsel/Uddannelsestrivsel. Som abonnentens databehandler, håndterer Skolevisioner ApS abonnentens data (herunder de personhenførbare oplysninger) iht. gældende persondatalovgivning.
 

Dataetisk ansvar

Hos Skolevisioner udvikler og driver vi digitale værktøjer, fordi vi ønsker at inspirere til samt hjælpe ansvarlige og professionelle voksne med at varetage og udvikle børn og unges interesser, relationer og trivsel. Med dette følger et etisk ansvar som er større end «blot» at overholde gældende persondatalovgivning. Vi vælger således kun at behandle data på måder, vi selv ønsker, at vore egne – og vore egne børns – data skal behandles. Vore værktøjer indeholder derfor aldrig hverken profilering, overvågning eller algoritmer til at forudsige eller begrænse individers (datasubjekters / de registreredes) handlinger eller muligheder. Vore værktøjer er selvstændige tjenester og er ikke koblede sammen med andre systemer.

Konstruktiv anvendelse

Hos Skolevisioner anvender vi ikke abonnentens data til egne formål, men tager vare på abonnenternes data ene og alene i henhold til de indgåede abonnements- og databehandleraftaler. Samtidig er vi fuldt ud bevidste om, at vore værktøjers berettigelse er forudsat af ansvarlig og bæredygtig anvendelse af disse hos vore abonnenter. Lige som byggemarkedet har tillid til at hammeren bliver købt til konstruktiv anvendelse, har vi hos Skolevisioner tillid til at abonnenternes brugere er kompetente og professionelle mennesker.

Vi tilbyder vore abonnenter introduktionskurser og brugervejledninger. Vi informerer desuden vore abonnenter om deres pligt, som dataansvarlig, til at varetage de registreredes (børn/elever – og deres forældre) rettigheder og herunder oplyse om hvorfor, hvordan og hvornår institutionen indsamler, anvender og opbevarer personhenførbare oplysninger i vore digitale værktøjer. Som inspiration og input til abonnentens dataetiske ansvar og oplysningspligt har vi udarbejdet dette faktaark.

Dataformål

Klassetrivsel sikrer barnets og elevens stemme.

 

Databehandling

Abonnements- og databehandleraftale er forudsætninger.

Databeskyttelse

I Klassetrivsel er persondata i trygge hænder.

Privatlivspolitik

Sådan håndteres dataansvaret.

Har du spørgsmål til vores dataetik?

Ring eller skriv til os