Abonnementsvilkår

1. Aftalegrundlag

1.1 Nærværende generelle abonnementsvilkår (herefter benævnt “Vilkår”) fastsætter de nærmere Vilkår for Skolevisioner ApS’, CVR-nr. 30535421, (herefter benævnt “Skolevisioner”) levering af ydelser til Skolevisioners kunder (herefter benævnt “Kunden”). De ydelser, der er aftalt med Kunden, er nærmere beskrevet i den mellem Kunden og Skolevisioner indgåede abonnementsaftale (herefter benævnt “Aftalen” eller “Aftaler” alt efter sammenhængen). Vilkårene er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Skolevisioner, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

 

2. Ydelse og serviceniveau

2.1 Beskrivelse af ydelserne

Skolevisioner udbyder Onlinetjenester, som SaaS (Software-as-a-Service) i abonnement, der retter sig mod det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksnes/medarbejderes sociale trivsel på daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Onlinetjenesterne er tiltænkt det afdækkende arbejde omkring trivsel, relationer, lærings-/, undervisnings-/arbejdsmiljø og andre forhold af betydning for faglig og social udvikling af den enkelte og fællesskabet. Endvidere tilbydes kurser i brugen af Onlinetjenesterne.

2.2 Levering

Skolevisioner stiller de aftalte Onlinetjenester til rådighed for Kunden, når bestillingen og/eller betalingen heraf er registreret hos Skolevisioner.

2.3 Oppetid og vedligeholdelse

Skolevisioner søger til enhver tid at have en så høj oppetid som mulig. Imidlertid kan nogen bestemt oppetid ikke garanteres. Skolevisioner vedligeholder og opdaterer løbende den anvendte hard- og software for at sikre, at en kontinuerlig drift opretholdes i videst muligt omfang. Under vedligeholdelse kan Onlinetjenesterne være helt eller delvist utilgængelige for Kunden, som dog tilstræbes at finde sted udenfor normal arbejdstid. Skolevisioner har intet ansvar over for Kunden i sådanne tilfælde.

2.4 Backup

Skolevisioner foretager daglig backup af alle servere og systemer. Såfremt Kunden mister data på grund af Skolevisioners forhold, er Skolevisioner behjælpelig med at reetablere disse data på baggrund af den seneste fungerende backup. Herudover kan Kunden ikke rette krav mod Skolevisioner i anledning af datatab, jf. ligeledes punkt ‎12. Såfremt Kunden mister data på baggrund af forhold, som Skolevisioner ikke er ansvarlig for, herunder Kundens egne forhold, kan Skolevisioner mod særskilt vederlag være Kunden behjælpelig med at reetablere data fra den seneste fungerende backup i det omfang, det er muligt.

 

3. Rettigheder

3.1 Ved Kundens godkendelse af Vilkårene opnår Kunden en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til de af Kunden valgte Onlinetjenester.

3.2 Kunden må alene anvende de af Aftalen omfattede Onlinetjenester, som disse udbydes af Skolevisioner. Kunden har ingen rettigheder til Onlinetjenesterne i objekt- eller kodeform. Kunden opnår ikke i medfør af Vilkårene eller Aftalen rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i Skolevisioners Onlinetjenester, bortset fra den i Vilkårene udtrykkeligt anførte brugsret.

3.3 Skolevisioner har alle rettigheder, herunder ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, til Onlinetjenesterne.

3.4 Kundens brugsret er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til Skolevisioner.

3.5 Kundens krænkelse af de i nærværende afsnit nævnte rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

 

4. Lovlighed

4.1 Skolevisioner overholder de til enhver tid gældende lovregler for sin virksomhed og ydelser i Danmark.

4.2 Kunden har alene ret til at anvende Skolevisioners ydelser, herunder Onlinetjenesterne, til formål, som ikke er i strid med Vilkårene og lovgivningen i øvrigt, og under forudsætning af at der er indgået databehandleraftale. Kunden skal sikre, at Onlinetjenesterne ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Skolevisioners navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4.3 Skolevisioner påtager sig intet ansvar for lovligheden af Kundens brug af Onlinetjenesterne. Kunden indestår for lovligheden af sin brug af Onlinetjenesterne, ligesom Kunden indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold, der lægges på Onlinetjenesterne, herunder rettighederne til spørgsmål og lignende.

4.4 Det er ikke tilladt at anvende Onlinetjenesterne til adfærd, der er alment stødende, upassende og skadeligt, herunder spørgsmål eller materiale, der må anses for stødende eller upassende.

4.5 Kunden friholder Skolevisioner for ethvert krav og omkostninger i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod Skolevisioner i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller Kundens overtrædelse af gældende lovgivning. Dette gælder uanset, om kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget. Skolevisioner er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til uden varsel at hindre Kundens brug af Skolevisioners ydelser.

 

5. Fejl og mangler

5.1 Systemfejl

Ved systemfejl forstås fejl, som ikke er affødt af Kundens anvendelse af Onlinetjenesterne. Fejlmelding af systemfejl kan indberettes via email-adressen, der fremgår af hjemmesiden for de respektive Onlinetjenester. Skolevisioner bestræber sig på at iværksætte afhjælpning af systemfejl hurtigst muligt. Skolevisioner har pligt til at afhjælpe systemfejl inden for en rimelig frist. Den rimelige frist vil altid være på mindst 20 arbejdsdage.

5.2 Brugerfejl

Ved brugerfejl forstås fejl, som hidrører fra Kundens anvendelse af Onlinetjenesterne eller skyldes Kundens manglende kendskab til Onlinetjenesterne.

Vejledning og support til brug for Onlinetjenesterne findes på de pågældende Onlinetjenesters hjemmesider. Skolevisioner er ikke forpligtet til at levere yderligere vejledning og support end den, der forefindes på de førnævnte hjemmesider. Vejledningen og supporten på de pågældende Onlinetjenesters hjemmesider omfatter alene vejledning og support i anvendelse af Onlinetjenesterne. Kunden skal navnlig være opmærksom på, at følgende forhold ikke er omfattet:

– Vejledning og support vedrørende fejl og problemer, som er forårsaget af udstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware, og som ikke kan tilskrives Onlinetjenesterne;

– Spørgsmål vedrørende Kundens eller tredjeparts udstyr og/eller software;

– Spørgsmål som ikke vedrører brugen af Onlinetjenesterne eller på anden vis har forbindelse til Skolevisioners ydelser.

 

6. Support og kommunikation

6.1 Kontakt til Skolevisioner

Såfremt Kunden har spørgsmål til Skolevisioners Onlinetjenester, kan Kunden på de pågældende Onlinetjenesters hjemmesider og i selve den pågældende Onlinetjeneste finde svar på langt de fleste spørgsmål, jf. ligeledes punkt‎5.2.

Hvis Kunden ikke finder svar på hjemmesiderne, kan Kunden kontakte Skolevisioner pr. e-mail eller telefon på de email-adresser og telefonnumre, der er angivet på de pågældende Onlinetjenesters hjemmesider.

Spørgsmål til Skolevisioners bogholderi bedes sendt pr. e-mail.

6.2 Kontakt til Kunden

Kunden skal sørge for, at Skolevisioner altid er i besiddelse af mindst én email-adresse hos Kunden, som Kunden ofte kontrollerer for ny post. Kunden accepterer, at Skolevisioner til de af Kunden oplyste email-adresser løbende sender e-mails vedrørende ændringer, nye funktioner med videre.

Kunden er til enhver tid forpligtet til og ansvarlig for at give Skolevisioner oplysning, såfremt Kundens adresse, email-adresser eller øvrige kontaktoplysninger ændres.

Alle Kundens ansatte har adgang til Klassetrivsel og vil automatisk få oplysninger om, hvordan Klassetrivsels værktøjer kan benyttes gennem relevante servicemails og brugervejledninger på mail.

Brugeren kan til enhver tid framelde sig denne service ved at skrive til info@klassetrivsel.dk eller ved blot at framelde sig direkte i velkomstmailen eller i en af de øvrige servicemails.

Kontaktoplysninger og andre personhenførbare oplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning og den mellem Kunden og Skolevisioner indgåede databehandleraftale.

6.3 Offentliggørelse af kundereferencer

Skolevisioner har ret til at offentliggøre sine kundereferencer (navn på institutionen, den offentlige myndighed eller virksomheden) på sin hjemmeside. Såfremt Kunden ikke ønsker denne reference på hjemmesiden, skal Kunden skriftligt meddele dette til Skolevisioner.

 

7. Priser og betaling

7.1 Pris

De til enhver tid gældende priser for Skolevisioners Onlinetjenester fremgår af de pågældende Onlinetjenesters hjemmesider. Endvidere fremgår den på tidspunktet for Kundens bestilling gældende pris for de pågældende ydelser af den første faktura i aftaleperioden.

Alle priser er anført i danske kroner (DKK) eksklusive moms, skatter og andre afgifter.

7.2 Fakturering

Kunden faktureres forud for en aftaleperiode. I forbindelse med første faktura, vil Kunden endvidere blive faktureret for øvrige aftalte ydelser for aftaleperioden, såfremt dette er relevant. Faktura fremsendes til Kunden elektronisk, medmindre andet er aftalt med Kunden.

7.3 Betalingsbetingelser

Fremsendte fakturaer forfalder til betaling senest 14 dage efter fakturadatoen. Ved forsinket betaling vil Skolevisioner fremsende rykkerskrivelse pr. email til den af Kundens kontaktperson angivne email-adresse. Såfremt Kunden fortsat ikke har betalt forfaldne fakturaer 7 dage efter afsendelse af rykkerskrivelsen pr. email, er Skolevisioner endvidere berettiget til at hindre Kundens brug af Skolevisioners ydelser, indtil Kunden foretager betaling af Skolevisioners fulde tilgodehavende.

 

8. Persondata og cookies

8.1 Behandling af persondata

Skolevisioner behandler Kundens persondata alene efter instruks fra Kunden. Skolevisioner skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning. Der henvises endvidere til den mellem Skolevisioner og Kunden indgåede databehandleraftale.

8.2 Cookies og IP-adresser

Kunden accepterer ved at benytte Skolevisioners Onlinetjenester, at Skolevisioner anvender cookies til identifikation af brugeren som en del af sikkerheden ved indlogning. Fravalg af cookies kan betyde, at funktioner i Skolevisioners Onlinetjenester ikke kan benyttes.

Skolevisioner registrerer endvidere ved hvert besøg på Skolevisioners Onlinetjenester den af Kunden anvendte IP-adresse. IP-adressen registreres for at sikre, at Skolevisioner altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug, ulovligheder eller lignende i forbindelse med Kundens anvendelse af Skolevisioners Onlinetjenester.

 

9. Overdragelse

9.1 Kundens overdragelse af brugsret

Medmindre Kunden skriftligt aftaler andet med Skolevisioner, er Kunden ikke berettiget til at overdrage sin brugsret til tredjepart, uanset om dette måtte ske ved salg, udleje, udlån eller på anden måde.

9.2 Skolevisioners overdragelse

Skolevisioner kan overdrage enhver ret og forpligtelse til tredjemand efter Skolevisioners eget valg

 

10. Vilkårsændringer

10.1 Skolevisioner er berettiget til at ændre Vilkårene i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Onlinetjenesternes hjemmesider. Skolevisioner tilsigter at give et rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på de respektive hjemmesider. Brug af Onlinetjenesterne efter en ændring af Vilkårene udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

 

11. Ikrafttræden og Ophør af Aftale

11.1 Aftaleperiode

Aftalen mellem Skolevisioner og Kunden træder i kraft straks ved indgåelsen og løber indtil aftaleperiodens udløb.

11.2 Automatisk fornyelse af aftaleperioden

Aftaleperiode er 1 år eller 3 år alt efter, hvad Kunden har valgt. Aftalen fornyes automatisk, medmindre den er rettidigt opsagt jvf. pkt. 11.3, ophævet jvf. pkt. 11.4 eller suspenderet jvf. pkt. 11.5.

11.3 Opsigelse

Både Kunden og Skolevisioner kan skriftligt opsige Aftalen senest 90 dage inden aftaleperiodens udløb.

Ved opsigelse stopper Skolevisioners levering af den pågældende ydelse ved udløbet af aftaleperioden. Kunden vil således ikke længere have adgang til Onlinetjenesten. Det anbefales derfor Kunden, i god tid inden udløb af aftaleperioden, selv at tage kopi af Kundens data vha. de i Onlinetjenesterne tilgængelige eksport- og download-værktøjer. Kunden accepterer, at sådanne eksport/downloads skal gennemføres af Kunden inden Aftalens ophør.

Såfremt Kunden ikke selv har bedt om sletning af egne data iht. den indgåede databehandleraftale, forbeholder Skolevisioner sig ret til at slette Kundens data umiddelbart efter Aftalens ophør uanset årsagen hertil, og Skolevisioner har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

11.4 Ophævelse

Skolevisioner er berettiget til at ophæve Aftalen helt eller delvist i tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Kunden i medfør af Vilkårene.

Meddelelse til Kunden om væsentlig misligholdelse sendes til den af Kunden angivne email-adresse, hvilket betragtes som opfyldelse af Skolevisioners orienteringsforpligtelse. Skolevisioner kan herefter uden varsel stoppe med at levere ydelser i henhold til Aftalen.

I tilfælde af Skolevisioners væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Vilkårene, kan Kunden skriftligt ophæve Aftalen for fremtiden efter udløb af Skolevisioners afhjælpningsfrist, jf. punkt‎5.1. En af Skolevisioner modtaget ophævelse får virkning 10 dage efter, den er kommet frem til Skolevisioner, såfremt Skolevisioner ikke forinden har afhjulpet misligholdelsen.

11.5 Suspension

Skolevisioner er til enhver tid berettiget til at suspendere adgangen til Onlinetjenesterne, såfremt Skolevisioner, fra tredjemand eller af egen drift, modtager oplysning om, at Kundens anvendelse af Onlinetjenesterne ikke overholder lovgivningen, eller indeholder spørgsmål med videre, som er i strid med Vilkårene, eller som efter Skolevisioners vurdering forekommer at være stødende for almenheden eller af upassende karakter.

Såfremt Skolevisioner suspenderer adgangen til Onlinetjenesterne, sker dette uden ansvar overfor Kunden. Skolevisioner vil straks fremsende orienterende e-mail til Kunden. På baggrund af kundens efterfølgende henvendelse til Skolevisioner afgør Skolevisioner, om Aftalen skal ophøre, eller suspensionen hæves.

 

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Skolevisioner kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Vilkårene.

12.2 Skolevisioner kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, interne tab, tab af data, krav rejst af tredjemand og andet indirekte tab eller følgeskade.

12.3 Skolevisioner er ikke ansvarlig for tab, som måtte skyldes systemfejl.

12.4 Skulle Skolevisioner til trods for ovenstående ifalde erstatningsansvar, vil erstatningsansvaret altid være begrænset til det vederlag, som Kunden har betalt 12 måneder forud for erstatningskravets opståen.

12.5 Skolevisioners samlede erstatningsansvar over for Kunden kan uanset ovenstående aldrig overstige DKK 10.000.

12.6 Skolevisioner er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende præceptive lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

12.7 Kunden har ansvaret for at sikre, at sikkerheden er forsvarlig i forhold til anvendelsen af Single-Sign-On systemer (SSO). Skolevisioner tilbyder integration med UNI-login, hvis Kunden ønsker det, men det er Kundens ansvar at vurdere, om sikkerheden i dette system er tilstrækkelig.

12.8 Kunden har ansvaret for at sikre, at Kunden ikke anvender tjenesterne til formål som tjenesterne ikke er beregnede til eller som falder udenfor databehandleraftalens ramme. Sikkerhedsniveauet for tjenesterne fremgår af databehandleraftalen, og det er Kundens ansvar at sikre, at Onlinetjenesterne ikke anvendes til formål der kræver højere sikkerhedsniveau end, hvad der fremgår af databehandleraftalen.

 

13. Force majeure

13.1 En part er uden ansvar overfor den anden part, såfremt der foreligger force majeure, som har indvirkning på partens forpligtelse i henhold til denne aftale. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker og lockout, ildebrand, udeblevne, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af udstyr, edb-vira, import- og eksportreguleringsforhold, fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, samt andre forhold uden for partens kontrol.

13.2 Foreligger der force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part dette, samt løbende holde den anden part underrettet herom.

 

14. Lovvalg og værneting

14.1 Vilkårene reguleres af dansk ret og fortolkes i henhold hertil dog med undtagelse af dansk rets regler om lovvalg og værneting.

14.2 Enhver tvist, der udspringer af Vilkårene eller Aftalen, skal indledningsvis søges afgjort ved direkte forhandling mellem parterne. Hvis parterne er ude af stand til at løse en sådan tvist ved forhandling, skal den indbringes for retten ved Skolevisioners til en hver tid værende hjemting.

(sidst rev. 06/04-2022)

Download abonnementsvilkår her

Download pdf