Byggesten i undersøgelser

I “Byggesten i undersøgelser” beskriver vi de centrale elementer i det at opbygge en undersøgelse:

  • Hvad du skal tage stilling til ved oprettelse:
   • Formål
   • Dato for sletning
   • Er det en undersøgelse med eller uden lyd
  • Hvilke spørgsmålstyper du kan bruge
  • Hvilke diagrammer deltagernes svar vises i på rapportfanen

Siden ”Undersøgelser”

Denne video introducerer dig til oversigten “Undersøgelser”:

På siden ”Undersøgelser” ser du oversigt over de undersøgelser du har adgang til.
Her kan du for hver undersøgelse se:

  • Navn på undersøgelsen
  • Oprettet dato
  • Dato for sletning af en undersøgelse. Dato for sletning sættes automatisk fire år frem i tid og I kan altid rette denne dato inde på undersøgelsen, under knappen ”Indstillinger”. I kan justere datoen henholdsvis til nærmere dags dato, eller Dato for sletning kan forlænges til knapt fem år frem i tid fra dags dato
  • Oprettet af: navn på den, der har oprettet og dermed ejer en undersøgelse. Ejer af en undersøgelse har f.eks. rettigheden til at formulere og skrive tekst i feltet for ”Formål for undersøgelsen” og “Tekst til deltagergrupper”, og slette en undersøgelse direkte med knappen ”Slet”
  • Fremdrift: viser status for undersøgelsen. Kan f.eks. være ”Ikke publiceret”, ”Lukket” eller ”I gang”, som illustreres med en hvid/grøn bjælke, der indikerer hvor langt deltagerne er i at besvare undersøgelsen.
  • Knap “Slet”: ejer du undersøgelsen, kan du slette undersøgelsen for alle
  • Knap “Fjern”: Din kollega ejer undersøgelsen. Du kan fjerne delingen af undersøgelsen med din Bruger ved tryk på knappen “Fjern”. Undersøgelsen fjernes fra din egen oversigt og du kan ikke tilgå den efterfølgende (medmindre din kollega deler den med dig på ny). Din kollega (og evt. andre undersøgelsen er delt med) vil stadig have undersøgelsen i sin egen oversigt.
  • Ingen knap ud for undersøgelse: du ser undersøgelsen, fordi du har rettigheden “Adgang til alle undersøgelser” (se mere om “Adgang til alle undersøgelser” her: Administration i Klassetrivsel.

Disse to videoer forklarer funktionen i knappen “Slet” og “Dato for automatisk sletning”:

Forklaring vedrørende sletning står også ovenover.

Undersøgelser oprettes ved tryk på knap “Opret undersøgelse”

Knappen er placeret:

  • “Hjem”-siden: i højre side af skærmen
  • “Undersøgelser”-siden: øverst

Undersøgelsens formål:

Formål for undersøgelsen beskrives i 2 felter i Klassetrivsel:

  • “Undersøgelsens formål” – tekst i fagsprog til både intern brug og forældre
  • “Tekst til deltagergrupper” – tilpas teksten til elevernes sproglige niveau

 

Felterne “Undersøgelsens formål” og “Tekst til deltagergrupper” vises og forklares i denne video:

Undersøgelsens formål er det sidste nye i Klassetrivsel og det er derfor ikke beskrevet i de øvrige videoer, da de er optaget inden.
Felterne “Undersøgelsens formål” og “Tekst til deltagergrupper” kan kun udfyldes af brugeren, der opretter, og dermed ejer, undersøgelsen.

I feltet ”Undersøgelsens formål” skal brugeren, der opretter undersøgelsen, beskrive det overordnede formål for undersøgelsen og det anvendes som dokumentation for, hvorfor undersøgelsen gennemføres.

I feltet “Tekst til deltagergrupper” formuleres undersøgelsens formål i et sprog, som er tilpasset undersøgelsens deltagere.
I henhold til gældende Oplysningspligt skal deltagerne oplyses om, HVORFOR de skal besvare undersøgelsen, HVEM der læser deres besvarelser og HVORNÅR besvarelserne vil blive slettet. Teksten fra feltet ”Tekst til deltagergrupper” vises for deltagerne før det første spørgsmål i undersøgelsen. Husk at tage højde for deltagernes alder i formuleringen og læs derfor eventuelt også teksten højt for deltagerne.

Du møder felterne følgende steder, alt efter hvilken måde du opretter undersøgelsen på:

  • I “Opret undersøgelse (trinvis guidet opsætning)” beskriver du formål og tekst til deltagergruppen samtidig med at du navngiver din undersøgelse sidst i den trinvist guidede opsætning.
  • I “Opret undersøgelse (design selv)” formuleres formålet samtidig som undersøgelsen oprettes. Det er muligt at redigere felternes indhold, inden undersøgelsen udgives. Redigeringen kan kun udføres af den, der ejer (dvs. har oprettet) undersøgelsen, under punktet ”Indstillinger” øverst til højre, når du er inde på selve undersøgelsen.
  • Hvis du kopierer en undersøgelse, kopieres teksten i begge formåls-felter. Det er muligt at redigere felternes indhold, som det er beskrevet under punktet “Opret undersøgelse ved design selv”.

Sociogramsspørgsmål

I denne video lærer du, hvordan sociogramsspørgsmål sættes op, hvilke diagrammer og udbytte du får på rapportfanen:

Sociogramsspørgsmål undersøger deltagernes indbyrdes relationer. Du får overblik over hvordan deltagerne vælger hinanden i det enkelte sociogramsspørgsmåls kontekst. Diagrammerne viser antal gange den enkelte deltager er valgt af de andre. For at undersøge hvordan deltagerne vælger hinanden i forskellige kontekster, anbefaler vi at stille flere forskellige sociogramsspørgsmål, f.eks. både sociale og faglige kontekster. Det bliver tydeligt hvor mange og få gange deltagerne vælger hinanden i de forskellige situationer. Sociometriske undersøgelser er baseret på forskning og giver indblik i deltagernes indbyrdes hierarki, tætte og knap så tætte relationer, hvem i gruppen, der er i yderkanten af netværket med mere.

Princippet bag et sociogramsspørgsmål er, at deltagerne foretager positive valg i forhold til hinanden. Bed aldrig deltagerne om at angive hinanden eller vælge hinanden fra i et sociogramsspørgsmål. I sociogramsspørgsmål stilles spørgsmål som: hvem deltageren er sammen med, ønsker at være sammen med, vil arbejde sammen med osv. I resultatet fremgår det tydeligt, hvem der vælges flest og færrest gange af de andre deltagere.

 

Indstillinger af sociogramsspørgsmål

  • Mindste antal valg: Indstil færrest antal valg, angiv om deltagerne skal vælge minimum 0 og op til 5 andre deltagere
   0 = deltager kan minimum vælge 0 (gå videre uden at svare)
   1 = deltager skal minimum vælge 1, før de kan gå videre til næste spørgsmål
  • Højeste antal: Indstil maksimalt antal valg. En deltager kan vælge op til 1-8 andre deltagere
   3-4 = for at undersøge de tætteste relationer i en gruppering, anbefaler vi at en deltager må vælge op til 3-4 andre deltagere – på rapportfanen bliver diagrammerne mere overskuelige og det fremgår tydelig mellem hvilke deltagere relationerne er tættest. Det bliver derved også tydeligere, hvem der står uden for de tætteste relationer i grupperingerne
  • Vis deltager af: Der kan derudover også angives en begrænsning af, hvem deltagerne kan vælge mellem baseret på køn
   ”Begge køn” = deltagerne må vælge mellem alle som er i samme deltagergruppe. Dette er standard på alle systemspørgsmål i Klassetrivsel
   ”Samme køn” eller ”Modsatte køn” – deltagerne må, alt efter det der er angivet og er relevant i forhold til spørgsmålet, kun vælge andre deltagere af henholdsvis eget eller modsatte køn

 

Sociogramsspørgsmål i undersøgelser med lyd og billede

I undersøgelser med lyd på spørgsmål, kan der uploades billeder af deltagerne under deltagerfanen, og deltagerne kan da vælge hinanden på ansigter og ikke kun på navn.

 

Sociogramsspørgsmål – på rapportfanen vises:

  • Sociogrammer
  • Relationsdiagrammer
  • Tabel
  • Stakkede søjler (ved flere sociogramsspørgsmål i samme undersøgelsesområde)

Vi anbefaler, I bruger den dynamiske visning i Klassetrivsel til at se på sociogrammer. Visningen giver det tydeligste overblik og deltagernes svar beskyttes af jeres log-in.

 

Sociogram

Sociogrammet er dynamisk. Det åbnes ved at klikke på billedet. Det er muligt at zoome ind og ud, markere en enkelt elev med mere.
Cirklerne i sociogrammet, viser et sociogram med deltagernes positioner i forhold til hvordan de har valgt hinanden på spørgsmålet. De deltagere der bliver valgt flest gange af de andre deltagere, placeres ind mod midten af sociogrammet. De deltagere der får få eller ingen valg af de andre deltagere, placeres længere ud mod yderkanten i sociogrammet.

 

Relationsdiagram

Sociogrammet kan vises i 2 forskellige udgaver. Visningen kan skiftes til et relationsdiagram øverst til venstre i pop-op-vindue. I et relationsdiagram, er det kun deltagernes umiddelbare valg der vises, uden en visning af antal valg (uden positioner). Dette kan være en mere overskuelig visning af deltagernes valg af hinanden.

 

Fælles for sociogram og relationsdiagram

Du kan zoome ind og ud – for en tydeligere visning af detaljer.
Pigerne vises på hvid baggrund.
Drengene vises på grå baggrund.

Du kan klikke på en deltagers navn og se en visning af de pile/ valg, der er aktuelle for denne deltager.

  • De grå pile er udtryk for envejs valg – en deltager har valgt en anden, den anden deltager har ikke valgt vedkommende – valget er ikke gensidig
  • De grønne pile illustrerer et gensidigt valg mellem to deltagere
  • De røde pile illustrerer gensidige valg mellem tre eller flere deltagere og indikerer en gruppering

Det er muligt at se:

  • Visning med kun de gensidige relationer (de grå pile skjules, hvorved det tydeliggøres hvilke af deltagerne, der står uden gensidige valg)
  • Visning med relationer på tværs af køn
  • Er der flere undergrupper (f.eks. klasser) i samme deltagergruppe (deltagerne kan vælge deltagere fra andre undergrupper, når disse er samlet i samme deltagergruppe), kan du få visninger, som fremhæver undergrupperne enkeltvis eller viser relationer på tværs af undergrupperne

 

Tabel med deltagernes valg i sociogramsspørgsmålet

På rapportfanen kan du også se deltagernes valg af hinanden i tabelform:

  • Se hvem den enkelte deltager har valgt
  • Hvem der har valgt denne deltager

I tabellen med deltagernes navne, står der nogle små tal ved hvert navn, som er valgt. Tallet fortæller, om det er deres 1.-valg, 2.-valg osv. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for deltagerens prioriterede rækkefølge, medmindre I udtrykkeligt har bedt deltagerne om at prioritere deres valg. Rækkefølgen for valg af andre deltagere, kan også være et udtryk for, hvem deltageren først fandt på listen.

 

Stakkede søjler

Placeres der flere sociogramsspørgsmål i samme undersøgelsesområde, genereres automatisk et diagram med sammentælling i stakkede søjler af antal valg hver enkelt deltager har fået. Denne sammentælling illustrerer tydeligt forskelle i antal gange, den enkelte deltager er valgt og hvordan hierarkiet i deltagergruppen er.

 

Sociogram kan bruges i funktionen ”Grupper og pladser”

De data der ligger til grund for sociogrammerne, ligger også til grund for funktionen ”Grupper og Pladser”. I ”Grupper og pladser” kan du på baggrund af deltagernes valg, få forslag til f.eks. samarbejdsgrupper i klassen i varierende størrelse eller siddepladser. Mere om ”Grupper og Pladser” i afsnittet om “Grupper og pladser” i dette e-learningsforløb.

Valgmulighedsspørgsmål

Valgmulighedsspørgsmål giver deltageren mulighed for at vælge et eller flere udsagn. Derigennem giver deltageren udtryk for sin egen oplevelse ud fra valgmulighederne.
Du kan se mere i denne video:

 

Elementer og indstillinger i valgmulighedsspørgsmål

Et valgmulighedsspørgsmål består af teksten i spørgsmålet og det antal valgmuligheder, som det er relevant for deltageren at vælge i mellem.
I opsætningen af et valgspørgsmål, kan der indstilles om spørgsmålet er:

  • Obligatorisk
  • Om deltageren skal kunne vælge flere af valgmulighederne

Valgmulighedsspørgsmål kan anvendes i en undersøgelse med lyd på spørgsmålene.

 

Valgmulighedsspørgsmål – på rapportfanen vises:

Valgmulighedsspørgsmål vises som diagram i stakkede søjler:

  • Klasseniveau: Er visningen delt op i svar fra piger og drenge
  • Individniveau: Viser deltagerens besvarelse, sammenlignet med hele undersøgelsen

I undersøgelsesområdet ”Elevens trivsel og mistrivsel” er fire af valgspørgsmålene vist som stakkede søjler (tegn på mistrivsel).

 

Valgspørgsmål – på datafanen vises:

I statistiske cirkeldiagrammer kan du se deltagernes svar samlet. Det er muligt at sammenligne f.eks. drenges og pigers svar, eller f.eks. en klasses resultat med undersøgelsens samlede resultat. Dette indstilles under knappen ”Valg”.

Tabelspørgsmål

Se mere om Tabelspørgsmål i denne video:

Tabelspørgsmål findes kun som en del af Klassetrivsels egne spørgsmål, i nogle af Klassetrivsels egne undersøgelsesområder.
I tabelspørgsmål skal deltagerne udfylde svar i en enkel tabel.

Ønsker du at formulere dit eget tabelspørgsmål, gøres dette ved at vælge et tabelspørgsmål i et af dine egne oprettede undersøgelsesområder (et område markeret med åben hængelås). Når du har hentet tabelspørgsmålet ind, kan du redigere ordlyden på spørgsmålet og hvad der skal stå i henholdsvis kolonner og rækker, ved at trykke på blyantikonet til højre.

Tabelspørgsmål kan ikke anvendes i undersøgelser med billede og lyd.

Under rapportfanen, vises deltagernes svar samlet i en tabel.

Fritekstspørgsmål

I denne video forklares fritekstspørgsmål:

Et fritekstspørgsmål er et spørgsmål, hvor deltageren selv skal formulere svaret.
Disse spørgsmål kan give værdifuld viden om deltagernes tanker om og bidrag til f.eks. forbedringer.

Fritekstspørgsmål kan ikke anvendes i undersøgelser med billede og lyd.

Under rapportfanen ligger deltagernes svar vist i et skema.

Vurderinger

I denne video lærer du, hvordan vurderingsspørgsmål sættes op, hvilke diagrammer og hvilket udbytte du får på rapportfanen:

Vurderingsspørgsmål giver et indblik i hvordan deltageren ser på sig selv.
Vurderingsspørgsmål har fået sin egen fane, fordi den ud over deltagerens egenvurdering, også kræver en lærervurdering af deltageren.

 

Elementer og indstillinger i vurderingsspørgsmål

  • Vurderingsområder: Op til 6 områder kan vurderes (f.eks. fag, projektarbejde, etc)
  • Vurderingsområder: Op til fire vurderingsområder hvor deltageren skal vurdere sig på en skala fra 1-5
  • Vær opmærksom på: De fire vurderingsområder er ens for alle emner

Vurdering kan ikke medtages i en undersøgelse med lyd.

 

Lærervurdering

Lærervurdering af deltagerne, kan gennemføres efter at en undersøgelse er udgivet og deltagerne er tilføjet. Lærervurderingen gennemføres på fanen ”Vurdering” på undersøgelsen.
Deltageren kan ikke se lærerens vurdering og denne kan gives både før og efter deltagernes besvarelser.

 

Vurdering – på rapportfanen vises

På grundlag af denne dobbelte vurdering, dannes under rapportfanen grafiske fremstillinger i et koordinatdiagram. Diagrammet viser sammenhængen mellem deltagernes egenvurdering og lærervurderingen. Vurdering vises på både undergruppe og deltagerniveau.

Ved klik på et vurderingsområde og vurderingsemne, vises en oversigt af deltagernes egenvurdering sammenlignet med lærervurderingen.

 

Vurdering – koordinatdiagrammet

Indeholder både deltagervurdering og lærervurdering:

  • Ens vurdering: Ligger midt på aksen i det farvede felt (x=y i koordinatsystemet)
  • Vurdering 1 point fra hinanden: Ligger i yderkanten af det farvede felt
  • Vurdering 2 eller flere point fra hinanden: Ligger udenfor det farvede felt, hhv. over eller under. Deltagere, der placeres hhv. over eller under det farvede felt har vurderet sig selv to eller flere point højere eller lavere, end lærervurderingen.