Undersøgelsen er afsluttet, læs data med deltagernes svar

Når en undersøgelse afsluttes, åbnes fanen resultater. I denne e-learning fokuseres der derfor på at læse resultater, og bearbejde de indsamlede data.

 

Tilgængelige faner når en undersøgelse er afsluttet

Disse faner gennemgås i det følgende:

Fanen ”STATUS” når undersøgelsen er afsluttet

Viser hvor mange procent af deltagerne, som har besvaret undersøgelsen.

En undersøgelse lukkes/afsluttes enten ved, at hele undersøgelsen eller den aktuelle deltagergruppe, afsluttes. Læs mere om at afslutte undersøgelsen eller deltagergruppen i e-learningen ”Gennemfør undersøgelsen-deltagerne besvarer”.

Genåbne deltagergruppe eller undersøgelse

Hvis en undersøgelse er lukket, er det muligt at genåbne undersøgelsen. Dette anbefales kun at gøres, hvis der er vigtige grunde. Man skal være opmærksom på, at den kontekst deltagerne besvarer i, vil ændres over tid. Hvis der går lang tid fra første til sidste deltager besvarer, kan konteksten være meget ændret for besvarelserne. Derudover påvirker en genåbning for nye besvarelser det samlede resultat af undersøgelsen (hvilket ikke nødvendigvis er problematisk, man skal blot være klar over det).

Læs mere om at afslutte og genåbne undersøgelser og deltagergrupper i e-learningen ”Gennemfør undersøgelsen-deltagerne besvarer”.

Fanen ”INDHOLD” når undersøgelsen er afsluttet

 

Under fanen ”INDHOLD” ser man hvilke spørgsmålspakker og spørgsmål, der er med i undersøgelsen. Teksterne ”FORMÅL”, ”INTROTEKST TIL DELTAGERNE” og ”AFSLUTNING” er også tilgængelige her.

Fanen ”DELTAGERE” når undersøgelsen er afsluttet

På fanen ”DELTAGERE” ser du oversigt over hvilke deltagergrupper og deltagerne, der med i undersøgelsen.

 

Nulstil en enkelt deltagers besvarelse

En enkelt deltagers besvarelse kan nulstilles. For at en deltagers besvarelse skal kunne nulstilles og besvare undersøgelsen på ny, skal undersøgelsen først genåbnes. Læs mere om både nulstilling og genåbning i e-learningen om ”Gennemfør undersøgelsen-deltagerne besvarer”.

Fanen ”DELING” når undersøgelsen er afsluttet

Deling af undersøgelser der i gang eller afsluttet, er beskrevet i e-learningen om ”Deling af undersøgelser der er i gang eller afsluttet”.

Fanen ”RESULTATER” når undersøgelsen er afsluttet

Resultaterne fra deltagernes besvarelser kan vises både som kvalitative data med detaljer for de enkelte deltagere og kvantitative data i en statistisk visning for hele deltagergruppen eller undersøgelsen.

Resultaterne for en deltagergruppe kan tilgås, når deltagergruppen er afsluttet, mens de samlede resultater for hele undersøgelsen kan tilgås, når undersøgelsen er afsluttet.

Omgang med deltagernes besvarelser

Deltagernes besvarelser er underlagt tavshedspligt, og må ikke udleveres til andre, end deltageren selv og forældre/værge. Al visning af f.eks. pseudonymiserede diagrammer må kun ske efter grundige overvejelser, om det utilsigtet kan udstille en deltager eller om vedkommendes identitet på anden måde kan afsløres.

Undersøgelser må kun deles med andre brugere, der har et reelt behov for at se deltagernes data i arbejdet med trivsel. Læs mere om deling i e-learningen om ”Deling af undersøgelser der er i gang eller afsluttet”.

Vi anbefaler, at alle rapporter opbevares og læses i systemet. Data, der hentes ud af Klassetrivsel, kan hurtigt komme på afveje – brug derfor den dynamiske visning i Klassetrivsel og bevar alle data i Klassetrivsel, hvor de er beskyttet af brugernes log-in. I de tilfælde, hvor vi er bekendt med at data fra trivselsundersøgelser er kommet på afveje, har årsagen været brugere, som har hentet data ud af systemet og brugeren har efterfølgende ikke sikret sig, at de er opbevaret forsvarligt.

Mange diagrammer i resultaterne er dynamiske, hvilket øger udbyttet af at læse rapporterne i Klassetrivsel fremfor på papir.

Læsning af resultater i teamet

Vi anbefaler, at I gennemgår resultaterne hver for sig, inden I mødes i teamet. Dette for, at I har flest mulige vinkler på det, I ser i resultaterne, inden I bliver enige om, hvad den viser. Klassetrivsel kan anvendes som redskab til dialog i teamet – både om hvad I observerer i det daglige arbejde, og hvad den enkelte deltager svarer i undersøgelsen.

 

Brug data til at planlægge, målrette og evaluere trivselsarbejdet

Trivselsundersøgelser er velegnede til at afdække og tage temperaturen på trivsel i den gruppe deltagere man arbejder med. Data fra undersøgelsen er anvendelige i planlægningen af tiltag, og der er stor værdi i at lave opfølgende og evaluerende undersøgelser, hvor man måler om de tiltag, der sættes i værk, har den ønskede effekt. Denne evaluering med nye data fra deltagerne, kan både danne grundlag for at fortsætte med de planlagte tiltag og/eller en justering af disse, så man hele tiden prioriterer ressourcerne hensigtsmæssigt med størst udbytte for deltagerne. På bloggen på Klassetrivsels hjemmeside, ligger flere historier fra skoler og kommuner, om hvordan de anvender Klassetrivsel i deres arbejde med trivsel, og her er det god inspiration at finde til trivselsarbejdet.

Visning af resultater

Resultaterne vises i rapporter for hele undersøgelsen og delrapporter for den enkelte deltagergruppe. Visningen er den samme, både hvis der er en enkelt deltagergruppe i undersøgelsen, eller hvis der er flere deltagergrupper, der har besvaret undersøgelsen.

Resultater på en enhed vises som:

  • Statistisk resultat med kvantitative data for den eller de deltagergrupper, der har besvaret undersøgelsen
  • Statistisk resultat med kvantitative data for den ene eller hver enkelt deltagergruppe
  • Detalje resultat med kvalitative data med deltagernes besvarelser

Hvad den enkelte bruger kan se, er afhængig af både hvilken rolle brugeren har, og hvilken adgang brugeren har på den enkelte undersøgelse. Læs mere om roller i e-learningen om ”Administration” og om deling af adgange i undersøgelser i e-learningen om ”Deling af undersøgelser der er i gang eller afsluttet”.

Statistiske – Kvantitative data

Kvantitative, statistiske data vises i både rapporter for hele undersøgelsen (statistik for en eller flere deltagergrupper, der er med i undersøgelsen) og i delrapporter for den eller de enkelte deltagergrupper. De kvantitative data giver brugeren mulighed for f.eks. at sammenligne svar på tværs af deltagergrupper og grupperinger, og opdage forskelle og ligheder i besvarelser, man kan sammenligne deltagergruppers besvarelser osv.

Foreløbigt er statistiske data for deltagergruppen og undersøgelsen tilgængelig på multivalg- og singlevalgspørgsmål.

Statistikken kan ses i cirkeldiagram og søjlediagram, og ved siden af diagrammet ses en opgørelse med sammentælling af hvor mange deltagere, der har valgt svarmulighederne.

Åbn statistisk resultat for hele undersøgelsen:

Denne visning er især relevant i undersøgelser med flere deltagergrupper.

  1. Vælg undersøgelse
  2. Vælg fane ”RESULTATER”
  3. Klik på rapporten ”HELE UNDERSØGELSEN”
  4. I øverste menu ses
    • Antal spørgsmålspakker
    • Navn på spørgsmålspakken
    • Antal spørgsmål i spørgsmålspakken eller undersøgelsen
    • Spørgsmålet
  5. Skift mellem spørgsmålene med pilene i højre side under krydset
  6. Skift visning på diagrammerne ved tryk på ikoner lige over til højre for diagrammet
    • Kan vises som søjlediagram og cirkeldiagram
  7. Du ser både statistiske diagrammer for hele undersøgelsen og diagrammer for den eller de deltagergrupper, der er med i undersøgelsen (og som du har adgang til)
  8. Har du adgang til detaljer for deltagergruppen, åbnes detaljevisningen ved tryk på ”VIS DETALJER” under deltagergruppen
  9. For at lukke visningen, tryk på krydset øverst i højre hjørne

Åbn statistisk resultat en enkelt deltagergruppe:

  1. Vælg undersøgelse
  2. Vælg fane ”RESULTATER”
  3. Under ”DELTAGERGRUPPER”, find deltagergruppen, klik på deltagergruppens navn
  4. I øverste menu ses:
    • Antal spørgsmålspakker
    • Navn på spørgsmålspakken
    • Antal spørgsmål i spørgsmålspakken eller undersøgelsen
    • Spørgsmålet
  5. Skift mellem spørgsmålene med pile i højre side under krydset
  6. Valgmulighedsspørgsmål:
    • Skift visning på diagrammerne ved tryk på ikoner lige over til højre for diagrammet
    • Kan vises som søjlediagram og cirkeldiagram
  7. Har du adgang til detaljer for deltagergruppen, åbnes detaljevisningen ved tryk på ”VIS DETALJER” under deltagergruppen
  8. Er navnene pseudonymiseret, og du ønsker at ændre dette, se beskrivelse under punktet ”Slå pseudonymisering fra og til i detalje-visningen” (find overskriften længere ned på denne side)
  9. For at lukke visningen, tryk på krydset øverst i højre hjørne

Detaljevisning – kvalitative data, med deltagernes besvarelser vist som deltagergruppe

Åbn en deltagergruppe som beskrevet ovenover i ”Åbn statistisk resultat for en enkelt deltagergruppe”. Åbn detaljevisningen, som beskrevet under punkt 7.

Detaljevisningen indeholder adgangen til deltagernes kvalitative data, og brugeren får adgang til deltagernes udsagn og valg på alle spørgsmålstyper.

Resultaterne vises både i en oversigt for deltagergruppen med deltagernes besvarelser, eller man kan vælge en enkelt deltager og læse deltagernes besvarelser.

Detaljevisning af resultat vist for en deltager

I detaljeresultatet vises, hvad den enkelte deltager har besvaret på de enkelte spørgsmål, og man kan vælge en enkelt deltager for at se kun denne deltagers besvarelser.

Detaljevisningen for en enkelt deltager, kan tilgås ved at åbne deltagergruppen:

  1. Vælg undersøgelse
  2. Vælg fane ”RESULTATER”
  3. Under ”DELTAGERGRUPPER”, find deltagergruppen
  4. Tryk på pilen yderst til højre for at folde deltagergruppen ud
  5. Klik på den deltager, du ønsker at se detaljer på
 1. I øverste menu ses:
   • DELTAGER
   • NAVN på deltageren og spørgsmålspakken
   • Antal spørgsmål
   • Spørgsmålet
 2. Skift mellem spørgsmålene med pilene i højre side under krydset
 3. Deltagerens besvarelse vises sammen med deltagergruppens besvarelse
 4. Fritekstspørgsmål:
   • Besvarelserne er samlet i skema med deltagernes besvarelser
 5. Valgmulighedsspørgsmål:
   • Skift visning på diagrammerne ved tryk på ikoner lige over, til højre for diagrammet
   • Kan vises som søjlediagram og cirkeldiagram
 6. Sociogramsspørgsmål:
   • Skift visning på diagrammerne ved tryk på ikoner lige over til højre for diagrammet
   • Kan vises som sociogram, relationsdiagram og samlet søjlediagram
 7. Tabelspørgsmål:
   • Skift mellem kolonner ved at vælge kolonne 1, kolonne 2 osv. øverst
 8. Er navnene pseudonymiseret, og du ønsker at ændre dette, se da beskrivelse under punktet ”Slå pseudonymisering fra og til i detalje-visningen”
 9. For at lukke visningen, tryk på krydset øverst i højre hjørne

Pseudonymisering af deltagernes data

Pseudonymisering af deltagernes data er også beskrevet i e-learningen ”GDPR-Persondatasikkerhed”.

I Klassetrivsel vises detalje-visningen med deltagernes besvarelser som udgangspunkt pseudonymiseret. Denne indstilling er sat for at reducere risikoen for at uvedkommende ser besvarelser med navn på hvem der har besvaret hvad.

Slå pseudonymisering fra og til i detalje-visningen

Brugere med adgang til detaljevisningen af deltagernes besvarelser, kan slå pseudonymisering fra og til inde på detalje-visningen:

 • Øverst på siden under spørgsmålet inde i detalje-visningen står der Pseudonymisering
 • Flueben ved ”Alle” – visning med pseudonymiserede navne
 • Ingen markering/flueben ved ”Alle” – visning med deltagernes navne
 • Ændringer gemmes automatisk
 • Huskes kun så længe, brugeren er inde i detalje-visningen. Næste gang denne åbnes, vises detaljerne i den valgte standard indstilling for detaljevisning for brugeren

Pseudonymisering – standard indstilling på profil

Som standard er alle profiler i Klassetrivsel indstillet til, at detalje-visningen viser deltagernes navne, som pseudonym. Dette kan brugeren vælge selv at slå fra ved at gå ind på profilen.

Fanen ”GRUPPER” når undersøgelsen er afsluttet

Fanen ”GRUPPER” er et hjælperedskab hvor der kan dannes forslag til f.eks. samarbejdsgrupper på baggrund af deltagernes valg af hinanden på sociogramspørgsmål. Læs mere om hjælperedskabet ”GRUPPER” i e-learningen om ”Fanen Grupper-få gruppeforslag”.